JÓGA A SEBEPOZNÁNÍ pro děti 2018/19

Každé pondělí od 14:30 – 15:30
v sále ZŠ Mníšek p. Brdy, Komenského 886 (nad lékárnou)
Cena za 1. pololetí – 1700,- Kč
Cena za 2. pololetí - 1700,- Kč

Přihlášky na tel.: 774989666, e-mail.: g.frintova@seznam.cz

Praxí jógy děti získávají:

- Pevnější a zdravější tělo, protáhnou a posílí veškeré svalstvo, osvojí si správné držení těla, lepší koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby
- Lepší soustředění, vnímání a poznání svého těla
- Snadnější zvládání stresových situací, základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví, překonávání tělesného a duševního neklidu koncentračními technikami
- Rozvoj fantazie a představivosti, radost a pozitivní naladění a sebevědomí
- Umění relaxovat a naslouchat své vnitřní pravdě, snům, touhám, porozumět svým strachům, otevírají se sami sobě, probouzí v sobě tvořivost
- Úctu k sobě i okolí, jsou vedeni ke ctnostem čestnosti, pravdy a obětavosti, cvičením v kolektivu formují charakterové vlastnosti (učí se ohleduplnosti, přizpůsobení se kolektivu apod.)
- Uměním poznat lásku k sobě a uměním žít se děti učí transformovat svůj hněv, nenávist a žárlivost do lásky. Důležitou částí je také smysl pro humor. Tedy láska, smích a obeznámenost s životem a jeho zázraky. Velká úcta k Životu by měla být podstatou – radost, smích a smysl pro humor, stručně řečeno – tancující duše.
- Podle názoru většiny odborníků může být jóga velmi dobrým doplňkem všech sportovních aktivit v průběhu celého vývoje dítěte až do jeho dospělosti. Jóga u dětí rozvíjí důležité dovednosti v „nesoutěživém“ prostředí, a tak je výborným doplňkem ostatních soutěžních sportů.