OM CHANTING

Om je prapůvodní, prvotní vibrace, základ všech zvuků a vibrací, zdroj celého Stvoření, tak jak ho známe.

Om Chanting je již tisíce let stará skupinová duchovní léčebná technika, která využívá kosmické vibrace Om pro léčení lidí i samotné Země. Pomáhá opět vnést rovnováhu a harmonii do nás samotných, našich rodin, společnosti i životního prostředí. Čím více lidí se připojí do Om Chanting skupin po celé Zemi, tím více léčivá a duchovní energie Om přirozeně vstoupí do našich životů. Tímto způsobem transformujeme nejen sami sebe, ale činíme velkou službu celému světu. Om Chanting má schopnost léčit a harmonizovat účastníky na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální a duchovní. Po tisíce let nebyla tato duchovní metoda léčby pro lidi přístupná. Nyní vcházíme do nové doby, ve které stále více a více lidí probouzí svůj vnitřní potenciál. Tato technika byla opět přivedena, aby tuto transformaci usnadnila.

Původ
Om Chanting pochází z dávných dob, v nichž bylo ještě lidstvo spojeno vyšším vědomím s vesmírem, a lidé žili více v harmonii. Rišiové, staří mudrci a autoři védských posvátných knih, v té době používali výkonné prapůvodní vibrace OM k léčení svých bližních a ke znovunastolení rovnováhy v lidech a přírodě. Takto se dělo už dlouho předtím, než byla objevena Ayurveda. Mahavatár Babají, nadčasový jogín známý Západnímu světu ponejvíce skrze proslulou knihu Autobiografie Jogína od Paramahansy Yoganandy, přivádí Om Chanting do naší doby skrze Swámího Vishwanandu. V současném stupni vývoje lidstva přináší Mahavatár Babají duchovně hledajícím transformační systém meditace nazývaný Atma Kriya. Om Chanting je součástí tohoto velmi účinného a výkonného systému. Zatímco Atma Kriya je prováděna individuálně, Om Chanting je skupinová technika a přináší transformaci a uzdravení všem lidem na světě.

"Duchovní srdce spočívá v očekávání sjednocení mentálního, fyzického a pravého JÁ a v zažehnutí plamene Božské lásky přebývající uvnitř. Ó člověče, probuď svůj potenciál, staň se Jogínem, vyzařuj světlo Božské lásky, kterým skutečně jsi. Buď svobodný. Skupiny Om Chantingu se účastni na sjednocení společenství a dláždi důvěryhodnou stezku k lásce, míru, zdraví a štěstí pro budoucnost celého lidstva."
Mahavatar Babaji


Jak OM CHANTING funguje
Kosmický prazvuk OM v nás upraví všechny vibrace, které nejsou v harmonii s vibrací Om. Uvolňují se emoce, myšlenky a negativní energie, čímž dochází k uzdravování. Vše negativní je nabízeno Bohu, přeměněno na pozitivní, a to se navrací lidem zpět. Tento proces působí na všechny úrovně lidské bytosti: fyzickou, emocionální, duševní i duchovní. Pokud skupina zpívá Om, dochází k zesilování a rozšiřování léčivé síly. Aura se přeměňuje na čisté světlo. Negativita, která zakrývá naše opravdové Já, je dočasně přemožena Boží milostí, což je velký dar. Om Chanting nejenže uzdravuje a uvádí do rovnováhy lidi uvnitř skupiny, ale rovněž v okolí skupiny, lidi a zvířata v sousedství, naplňuje Světlem domy i přírodu. Během Om Chanting se spojují jednotlivé aury účastníků do kruhu a vytváří se vyšší kolektivní vědomí. Nad zúčastněné lidi sestoupí čisté Světlo, čisté vesmírné vědomí. Někteří citliví lidé ho mohou dokonce vidět. Jeho barvy jsou vzájemně se prolínající barvy zlatá, modrá a bílá. Bílá představuje čistotu, zlatá a modrá aspekty Světla. Mezi tímto vesmírným vědomím a individuálními účastníky je formován kanál, ve kterém vstupují Om vibrace do skupiny i jejího okolí. Dochází tím k uvolňování a čistění různých energií - např. strachy, napětí, pýcha. Tímto způsobem probíhá samovolné léčení. Při tomto procesu dochází také k očišťování a rozpouštění negativní karmy. Léčivá energie může být sesílána do různých míst a různých situací. Může být směrována tak, že pomáhá těm lidem, kteří se sezení neúčastní, nebo ani nechtějí z různých důvodů účastnit. Lidem, kteří měli v minulosti velmi závažné psychické nemoci není doporučováno zúčastnit se přímo Om Chanting. Těmto lidem může být pomoženo na dálku, postačí vložit jméno či fotografii dotyčné osoby doprostřed kruhu. Můžeme posílat Světlo dokonce i zemřelým lidem, kterým tímto pomůžeme na Cestě. Neboť každá bytost, každá duše pokračuje na Cestě i po smrti, po odložení fyzického těla a mysli. Nejlepších výsledků je dosahováno při pravidelných sezeních. Aby se člověk mohl zůčastnit Om Chantingu, nemusí náležet k určitému náboženství ani duchovní cestě. Nutné je pouze být schopen vydávat zvuk Om po určitou dobu v rámci speciálně uspořádané skupiny lidí.

Existuje několik formálních pravidel pro účast na Om Chanting:
Přijďte, prosím včas. Po zahájení zpívání mantry Om už není možno se přidat. Během zpívání Om už nesmí nikdo kruh opustit.

Důležité upozornění
OM CHANTING MŮŽE VÉST POUZE OSOBA, KTERÁ K TOMU DOSTALA PŘÍMÉ POŽEHNÁNÍ OD MAHAVATÁRA BABAJÍHO, SRI SWÁMÍHO VISHWANANDY, SWÁMÍHO VISHWABALADHARANANDY nebo jiné osoby v rámci Bhakti Margy, která je oprávněna toto požehnání udílet! Pokud by Om Chanting vedla osoba, jež k němu nedostala toto požehnání, vystavuje nejen sebe ale i další účastníky sezení značnému riziku a nebezpečí. Při takovémto sezení by nesestupovalo Světlo a docházelo by pouze ke vzájemnému mísení energií, což je velmi nebezpečné. Respektujte a uposlechněte, prosím, příkazy a doporučení koordinátora Om Chanting skupiny. Koordinátorům se dostává pravidelného požehnání od Mahavatára Babajího a Swámího Vishwanandy, dále jsou pravidelně instruováni, proškolováni a očišťováni.

Om Chanting je zdarma
Světlo a léčení je samozřejmě zdarma. Je to dar Mahavatára Babajího lidstvu. Je požadován pouze příspěvek na vytápění a nájem.

Otázky a odpovědi
O: Co je to Om?
Om je silně transcendentální, silná transformační síla, prazvuk, který označuje všeobjímající Já, kosmické a transkosmické vědomí. Každý okamžik, v každé buňce a atomu zní Om, vibruje a oživuje. Om nabíjí energií, udržuje a naplňuje vesmír. Jediná slabika Om je nezničitelná, absolutní. Om je očišťující a ozdravující. Zpívání mantry Om má proto obrovský význam. Je to prvotní a nejsilnější mantra.

O: Jaké z nemocí léčí Om Chanting?
Om Chanting léčí bytost na všech úrovních, fyzické, emoční, mentální a duchovní. Není tedy nemoc, kterou by Bůh nemohl vyléčit. Záleží však i na Vašem postoji.

O: Je Om Chanting milost?
O tom nemůže být pochyb. Je to velká božská milost a požehnání, která přeměňuje temnotu na Světlo. Je to dar lidstvu a této Zemi. Tento dar pro lidstvo a Zemi přináší Mahavatár Babaji společně se Swámím Vishwanandou.

O: Můžeme při Om Chanting něco cítit?
Není důležité něco cítit, důležitá je vaše upřímnost. Mnozí prožívají různé stavy. Účastníci mohou slyšet tajemné zvuky: slavíky, cvrčky, činely, manjiry, mušle, vinu nebo loutnu, trumpetu nebo zvuk bouře. Přesto nic neočekávejte, nepodmiňujte si něco slyšet, či něco cítit. Pro ten dar, co dostáváte, to není důležité. Buďte uvolnění, trpěliví, nezaujatí předsudky.

O: Je pravdou, že při Om Chanting sezeních se také očišťuje karma zůčastněných osob?
Ano, při tomto procesu probíhá očišťování a také samotné rozpouštění negativní karmy.

O: Pokud jsem ve středu, musím zpívat Om?
Ano, pokud vám to zdravotní stav dovolí.

O: Na konci sezení, když si mneme ruce, můžeme je položit na jiné osoby, abychom je léčili?
Ne, tato část Om Chanting je věnovaná speciálně vám.

O: Pokud sedíme v kruhu, musíme se dotýkat jiných lidí, když sedíme zády k sobě?
Ne.

O: Mohou přijít na Om Chanting i vážně nemocní a ti, kteří nedokážou v klidu sedět?
Ano, pokud mohou přijít osobně, nebo v doprovodu druhých. Vážně nemocní mohou ležet uprostřed kruhu. V jiných případech můžete přinést fotografii osoby, která potřebuje pomoci a skrze zpívání Óm dostane tato osoba požehnání.

O: Jaká je optimální délka Om Chanting sezení?
45 - 60 min

O: Můžete dělat Om Chanting pod širým nebem?
Samozřejmě. Om Chanting je možné dělat vskutku kdekoliv. Existují např. i místa, která mají bohužel značný náboj negativní energie. I na těchto místech je Om Chanting zcela bezpečný. Při sezení sestupuje obrovské množství Světla a dochází dokonce k čištění těchto míst.

O: Musí každý zpívat své Om ve stejné výšce jako jiní?
Ne, zpívejte tak, jak je to pro vás pohodlné.

O: Mohou se zpívání zúčastnit i děti?
Ano, pokud jsou schopni zpívat Om.

O: Často se cítím jako bych meditoval při zpívání Om Chanting, mohu?
Prosím, nemeditujte při Om Chanting. Je to léčebná technika, ne meditace. Pokud někdo začne meditovat a přestane zpívat Om, léčebná energie pro druhé výrazně klesne.

"Květy budoucnosti, jako věčná růže, rozkvetou v souladu s celosvětovou harmonií. Stejně rozkvete člověk, jako růže v srdeční oblasti, kde rezonuje zvuk Óm, tvořivá síla. Ať kruhy Óm Swámího Vishwanandy vyzařují zvuk Óm do energetické sítě Země a pomáhají tak vytvořit harmonii v současné době."
Mahavatar Babaji


Máte-li zájem o Om Chanting, kontaktujte mne na tel. 774989666 nebo mailem: info@zitvsouladu.cz