OM CHANTING A ESENCE POSVÁTNÉHO

Esence posvátného (meditace, tichý Satsang či případně zpěv mantry) probíhá před Óm Chantingem, tedy od 18:30-20:00
Óm Chanting začíná běžně ve všech městech od 20:00. Délka samotného zpívání je 45 min., následná meditace a doznění cca 30 min. Ukončení běžně v 21:30. Celkový čas 3 hod.

Z podstaty samotné je přáno každému, kdo je „Pravdou, jež JE“ prosycen, aby jím záře Absolutna pronikla vědomě jeho niterné Já a spočinula v jasu Nejvyššího. Všichni jsme zváni k návratu domů, do původního přirozeného stavu, do spojení s tím, co je v nás božské. Brána do jiné skutečnosti je otevřená všem stále. Láska nás objímá, Světlo nás osvěcuje a moudrost obšťastňuje s úplností vší DOKONALOSTI.

Místo setkání je v Mníšku pod Brdy a je vždy aktuálně upřesňováno týden před započetím úplňku.
Máte-li zájem se účastnit výše uvedeného, kontaktujte mne na tel. 774989666 nebo mailem: info@zitvsouladu.cz


Om je prapůvodní, prvotní vibrace, základ všech zvuků a vibrací, zdroj celého Stvoření, nejvyšší a nejčistší vibrace, která existuje. Om je silně transcendentální, silná transformační síla, prazvuk, který označuje všeobjímající Já, kosmické a transkosmické vědomí. Každý okamžik, v každé buňce a atomu zní Om, vibruje a oživuje. Om nabíjí energií, udržuje a naplňuje vesmír. Jediná slabika Om je nezničitelná, absolutní. Om je očišťující a ozdravující. Zpívání mantry Om má proto obrovský význam. Je to prvotní a nejsilnější mantra.

ÓM CHANTING je bezplatná skupinová technika, která využívá síly Óm, aby aktivovala sebe harmonizující potenciál účastníků a očistila okolní prostředí až v okruhu 2 km. Om Chanting je již tisíce let stará skupinová duchovní léčebná technika, která využívá kosmické vibrace Om pro léčení lidí i samotné Země. Pomáhá opět vnést rovnováhu a harmonii do nás samotných, našich rodin, společnosti i životního prostředí. Čím více lidí se připojí do Om Chanting skupin po celé Zemi, tím více léčivá a duchovní energie Om přirozeně vstoupí do našich životů. Tímto způsobem transformujeme nejen sami sebe, ale činíme velkou službu celému světu. Om Chanting má schopnost léčit a harmonizovat účastníky na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální a duchovní. Po tisíce let nebyla tato duchovní metoda léčby pro lidi přístupná. Nyní vcházíme do nové doby, ve které stále více a více lidí probouzí svůj vnitřní potenciál. Tato technika byla opět přivedena, aby tuto transformaci usnadnila.
Úplněk účinky Óm Chantingu zesiluje.

Původ
Om Chanting pochází z dávných dob, v nichž bylo ještě lidstvo spojeno vyšším vědomím s vesmírem, a lidé žili více v harmonii. Rišiové, staří mudrci a autoři védských posvátných knih, v té době používali výkonné prapůvodní vibrace OM k léčení svých bližních a ke znovunastolení rovnováhy v lidech a přírodě. Takto se dělo už dlouho předtím, než byla objevena Ayurveda. Mahavatár Babají, nadčasový jogín známý Západnímu světu ponejvíce skrze proslulou knihu Autobiografie Jogína od Paramahansy Yoganandy, přivádí Om Chanting do naší doby skrze Swámího Vishwanandu. V současném stupni vývoje lidstva přináší Mahavatár Babají duchovně hledajícím transformační systém meditace nazývaný Atma Kriya. Om Chanting je součástí tohoto velmi účinného a výkonného systému.

"Duchovní srdce spočívá v očekávání sjednocení mentálního, fyzického a pravého JÁ a v zažehnutí plamene Božské lásky přebývající uvnitř. Ó člověče, probuď svůj potenciál, staň se Jogínem, vyzařuj světlo Božské lásky, kterým skutečně jsi. Buď svobodný. Skupiny Om Chantingu se účastni na sjednocení společenství a dláždi důvěryhodnou stezku k lásce, míru, zdraví a štěstí pro budoucnost celého lidstva."
- Mahavatar Babaji


Jak OM CHANTING funguje
Kosmický prazvuk OM v nás upraví všechny vibrace, které nejsou v harmonii s vibrací Om. Uvolňují se emoce, myšlenky a negativní energie, čímž dochází k uzdravování. Vše negativní je nabízeno Bohu, přeměněno na pozitivní, a to se navrací lidem zpět. Tento proces působí na všechny úrovně lidské bytosti: fyzickou, emocionální, duševní i duchovní. Pokud skupina zpívá Om, dochází k zesilování a rozšiřování léčivé síly. Aura se přeměňuje na čisté světlo. Negativita, která zakrývá naše opravdové Já, je dočasně přemožena Boží milostí, což je velký dar. Om Chanting nejenže uzdravuje a uvádí do rovnováhy lidi uvnitř skupiny, ale rovněž v okolí skupiny, lidi a zvířata v sousedství, naplňuje Světlem domy i přírodu. Během Om Chanting se spojují jednotlivé aury účastníků do kruhu a vytváří se vyšší kolektivní vědomí. Nad zúčastněné lidi sestoupí čisté Světlo, čisté vesmírné vědomí. Někteří citliví lidé ho mohou dokonce vidět. Jeho barvy jsou vzájemně se prolínající barvy zlatá, modrá a bílá. Bílá představuje čistotu, zlatá a modrá aspekty Světla. Mezi tímto vesmírným vědomím a individuálními účastníky je formován kanál, ve kterém vstupují Om vibrace do skupiny i jejího okolí. Dochází tím k uvolňování a čistění různých energií - např. strachy, napětí, pýcha. Tímto způsobem probíhá samovolné léčení. Při tomto procesu dochází také k očišťování a rozpouštění negativní karmy. Léčivá energie může být sesílána do různých míst a různých situací. Může být směrována tak, že pomáhá těm lidem, kteří se sezení neúčastní, nebo ani nechtějí z různých důvodů účastnit. Lidem, kteří měli v minulosti velmi závažné psychické nemoci není doporučováno zúčastnit se přímo Om Chanting. Těmto lidem může být pomoženo na dálku, postačí vložit jméno či fotografii dotyčné osoby doprostřed kruhu a skrze zpívání Óm obdrží tato osoba požehnání. Vážně nemocní lidé mohou ležet uprostřed kruhu. Můžeme posílat Světlo dokonce i zemřelým lidem, kterým tímto pomůžeme na Cestě. Neboť každá bytost, každá duše pokračuje na Cestě i po smrti, po odložení fyzického těla a mysli. Nejlepších výsledků je dosahováno při pravidelných sezeních. Aby se člověk mohl zůčastnit Om Chantingu, nemusí náležet k určitému náboženství ani duchovní cestě. Nutné je pouze být schopen vydávat zvuk Om po určitou dobu v rámci speciálně uspořádané skupiny lidí.

Existuje několik formálních pravidel pro účast na Om Chanting:
Přijďte, prosím včas.
Po zahájení zpívání mantry Om už není možno se přidat.
Během zpívání Om už nesmí nikdo kruh opustit.
Prosím, nemeditujte při Om Chantingu. Je to léčebná technika, ne meditace. Pokud někdo začne meditovat a přestane zpívat Om, léčebná energie pro druhé výrazně klesne.

Důležité upozornění
OM CHANTING MŮŽE VÉST POUZE OSOBA, KTERÁ K TOMU DOSTALA PŘÍMÉ POŽEHNÁNÍ OD MAHAVATÁRA BABAJÍHO, SRI SWÁMÍHO VISHWANANDY, SWÁMÍHO VISHWABALADHARANANDY nebo jiné osoby v rámci Bhakti Margy, která je oprávněna toto požehnání udílet! Pokud by Om Chanting vedla osoba, jež k němu nedostala toto požehnání, vystavuje nejen sebe ale i další účastníky sezení značnému riziku a nebezpečí. Při takovémto sezení by nesestupovalo Světlo a docházelo by pouze ke vzájemnému mísení energií, což je velmi nebezpečné. Respektujte a uposlechněte, prosím, příkazy a doporučení koordinátora Om Chanting skupiny. Koordinátorům se dostává pravidelného požehnání od Mahavatára Babajího a Swámího Vishwanandy, dále jsou pravidelně instruováni, proškolováni a očišťováni.

Om Chanting je zdarma
Světlo a léčení je samozřejmě zdarma. Je to dar Mahavatára Babajího lidstvu. Je požadován pouze příspěvek na vytápění a nájem.

"Květy budoucnosti, jako věčná růže, rozkvetou v souladu s celosvětovou harmonií. Stejně rozkvete člověk, jako růže v srdeční oblasti, kde rezonuje zvuk Óm, tvořivá síla. Ať kruhy Óm Swámího Vishwanandy vyzařují zvuk Óm do energetické sítě Země a pomáhají tak vytvořit harmonii v současné době."
- Mahavatar Babaji


ESENCE POSVÁTNÉHO (MEDITACE, SATSANG, ZPĚV MANTRY)
„I když slunce vychází a září, ne všechen lotos rozkvétá na jezerech na jezerní květy, Jen ty, které jsou připraveny, tak činí. Ostatní musí počkat, až přijde jejich čas. Ale všechny jsou určeny kvést, všechny musejí naplnit své určení… není zde žádný důvod pro zoufalství.“
- Šrí Satja Saibaba


„Skutečnou hodnotu člověka lze nalézt v míře, v jaké dosáhl osvobození od svého já. Pravda je poznatelná bez zapojení racionální mysli. Ve ztišení přichází k bytosti sama. Naše vzájemné odloučení je optický klam. Člověk prožívá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od ostatního, jakýsi optický klam vědomí. Tento klam je pro nás jakýmsi vězením, které nás omezuje na naše osobní touhy a na náklonnost k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu, aby zahrnoval všechny živé tvory a celou přírodu v její kráse“
- Albert Einstein
>

Všechny lidské bytosti mají přímé spojení s tím, co je v nich božské / s Bohem. Jde o rozpomenutí se na jádro božského vědomí v sobě, přiblížení k sobě samé. Nejde o žádné nové učení, ale o prastaré a univerzální poznání, které je přítomno v jádru všech náboženství.

Mnozí vědí, že lidská mysl je hluboce ovlivňována lidmi, s nimiž se sdružujeme. Potkáváme-li se pravidelně s lidmi, jež jsou si vědomi pouze svých hrubých těl a fyzických požitků, zachytí naše mysl jejich myšlenky, které se do ní hluboce vtisknou. Výsledkem je poté mysl přijímající vše vnímané smysly coby skutečné, avšak BYTÍ, které je ZA lidskými smysly, je odmítáno. Proto ani PRAVDA ani LÁSKA nejsou a ani nemohou být prožívány. Pokud se však bytost zapojuje do satsangu (v sanskrtu Navda Bhakti - doslovně pobývání v dobré společnosti, jež rozvíjí dobré vlastnosti, inspiruje a utvrzuje na zvolené duchovní cestě, pročišťuje a zušlechťuje člověka), kde jest dotazováno na Boha/Pravdu, bytost rozvíjí vyšší vědomí, získává vyšší vědění a postupně odstraní plody nevědomosti jako jsou mentální úzkost, bolest a deprese. Satsang dokáže bytost uvolnit, propojit ji se zdrojem vnitřní energie a tvořivosti, přinést bezpodmínečný klid, mír a radost, které by sama možná nedosáhla. Děje se tak skrze slovo/Pravdu, bez konverzace, leč v jasnosti prožívání. Je věnováno Jednomu, očistnému a klidnému setrvání v Sat-čit-ananda, kdy je uvolněna mysl do její esenciální přirozenosti (Božího nekonečného Bytí). Bytost prožívá celý svět prosycený věčnou božskou láskou, která všechny prostupuje a každá bytost jí již je. Láska je manifestací prázdna skrze formu. Zde jest nalézána harmonie v sobě, naladění se na manifestaci Lásky ve spojení se skutečnými Mistry ne-duality, kteří jsou stále spojení s Podstatou, s prvotním zvukem, který zní Tichem, a to vždy pro harmonii celku. Je jen na každém z nás, zda-li s tímto vnitřním Mistrem budeme i nadále v trvalém, nepřetržitém spojení, nechávajíce znovu obrozovat vědomí zářivé Podstaty v nitru sebe sama, udržujíce proud vědomí v sobě pokojně… trpělivě… opravdově… vytrvale… a láskyplně ….nebo zda-li se necháme naopak tvarovat do zapomnění. Proto, naslouchejme sobě v Tichu…

Mírem vpravdě jsme. „Mír“ je nezávislý na čemkoliv, co bytost zažívá, na jakýchkoli okolnostech, situacích, podmínkách. Mír je tu dříve než veškeré přelévání mysli a je současně i v něm. Během satsangu mohou zaznít recitace a čtení z posvátných písem Mistrů s ozřejměným původem, zpěv manter za doprovodu hudebních nástrojů apod.

Zkušenost (Být si vědom/a esence mysli) nebo (pocit „Já jsem“ Boží přítomnost v našem srdci), tedy cesta poznání (džňána) i cesta oddanosti (bhakti) v podstatě splynou a stávají se nerozlišitelnými. Veškeré vásany (závislosti), dogmata, tendence mysli, strachy, obavy dokáže rozpustit pouze bytost sama přímým prožitkem, jež odkrývá iluzi. Ten, kdo dosáhne Osvobození pomocí satsangu, přestává toužit po touze, což zničí iluzi o světě. Mysl se stane bezmyšlenková a rozpustí se v BOHU.” Pak je nalezen i zdroj domluvy na úrovni srdce, tedy stav klidu a moudrost ticha…

„VELKOLEPOST BYTÍ a skutečnost, že všechno, co potřebujeme, se nachází v Já. Všechno, co v tomto světě hledáme a co je opravdu trvalé - pravé štěstí, radost, mír, světlo, prostor - je v nás. Je to přítomné stále, my to však nevidíme, protože hledáme naplnění ve světě pomíjivosti a změny. Teprve v hodině jedenácté se obracíme ke svému Já. Takové odkládání, třebaže je běžné, rozhodně není moudré. Už po tisíce let zkoumají lidské bytosti podstatu toho, kdo jsme, a kladou si otázku, jaký je účel našeho bytí na této planetě. Mnozí lidé našli co hledali, ovšem miliardy forem, které byli kdysi nazývany lidmi", už zde nejsou. Nyní je řada na nás - nyní jsme my ta živá vlna. Vstoupili jsme do projeveného světa, abychom kráčeli po této planetě a využili svou šanci objevit to, co je v nás nesmrtelné. Všichni máme možnost najít skutečnou svobodu, nikomu není tato příležitost upřena, neboť světlo vědomí hoří v každém z nás. Neustále jsme vybuzení k tomu, abychom na svět pohlíželi z omezeného pocitu osobností – z onoho nestabilního stanoviště, na jehož nejisté půdě se vytrvale snažíme udržet rovnováhu. My se však musíme naučit dívat se ze svého zdroje Bytí. Toto Bytí je hlubší než nebe, větší než prostor - a je již tady. Dívejte se ze svého klidu, ze svého ticha, nikoli ze stavu rozptýlenosti a nepokoje. Abyste našli ticho a klid svého bytí, nemusíte se ani pohnout z místa, kde právě stojíte. Z tohoto místa můžete sledovat energetické proudy, jež spoutávají vaši pozornost a táhnou ji do sféry hluku a osobnosti, kde lidská bytost trpí jedem ega. Nespojujte se s žádným časovým režimem, s žádnou představou a okamžitě se ocitnete v říše neutrality, prostornosti a dokonalého klidu. Strom mysli se možná zuřivě třese, vy však sledujete tento pohyb z pozice nehybného ticha. Rozvíjejte tento návyk. Věnujte pozornost spíše stabilnímu pocitu Bytí než vzrušujícímu pocitu Stávaní se něčím, protože stávání se nikdy neskončí. Poznejte stabilitu Bytí, zvykněte na pocit prázdnoty. Ve skutečnosti vstoupíte do sféry nekonečné radostí, míru, lásky, důvěry a živosti a probudíte tam uznání svému Já. To je pravá sebeúcta. Neztratíte nic ze světa aktivity - vše vám půjde lépe, protože už nebudete plýtvat energií. Všechny vaše klamné představy postupně odpadnou. Je to výhra ve všech frontách. Vaše tělo náleží času, je smrtelné, avšak je v něm nesmrtelná přítomnost. Dokud toto tělo dýchá, využijte jeho fyzické existence k tomu, abyste znovu objevili své Bezčasé Bytí.“
- Mooji