OM CHANTING A ESENCE POSVÁTNÉHO

Esence posvátného (meditace, tichý Satsang či případně zpěv mantry) probíhá následně po Óm Chantingu.
Óm Chanting začíná běžně ve všech městech od 20:00. Délka samotného zpívání je 45 min., následná meditace a doznění cca 30 min. Ukončení běžně v 21:30.

Om je prapůvodní, prvotní vibrace, základ všech zvuků a vibrací, zdroj celého Stvoření, nejvyšší a nejčistší vibrace, která existuje. Om je silně transcendentální, silná transformační síla, prazvuk, který označuje všeobjímající Já, kosmické a transkosmické vědomí. Každý okamžik, v každé buňce a atomu zní Om, vibruje a oživuje. Om nabíjí energií, udržuje a naplňuje vesmír. Jediná slabika Om je nezničitelná, absolutní. Om je očišťující a ozdravující. Zpívání mantry Om má proto obrovský význam. Je to prvotní a nejsilnější mantra.

ÓM CHANTING je bezplatná skupinová technika, která využívá síly Óm, aby aktivovala sebe harmonizující potenciál účastníků a očistila okolní prostředí až v okruhu 2 km. Om Chanting je již tisíce let stará skupinová duchovní léčebná technika, která využívá kosmické vibrace Om pro léčení lidí i samotné Země. Pomáhá opět vnést rovnováhu a harmonii do nás samotných, našich rodin, společnosti i životního prostředí. Čím více lidí se připojí do Om Chantingových skupin po celé Zemi, tím více léčivá a duchovní energie Om přirozeně vstoupí do našich životů. Tímto způsobem transformujeme nejen sami sebe, ale činíme velkou službu celému světu. Om Chanting má schopnost léčit a harmonizovat účastníky na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální a duchovní. Po tisíce let nebyla tato duchovní metoda léčby pro lidi přístupná. Nyní vcházíme do nové doby, ve které stále více a více lidí probouzí svůj vnitřní potenciál. Tato technika byla opět přivedena, aby tuto transformaci usnadnila.
Úplněk účinky Óm Chantingu zesiluje.

Původ
Om Chanting pochází z dávných dob, v nichž bylo ještě lidstvo spojeno vyšším vědomím s vesmírem, a lidé žili v harmonii. Rišiové, staří mudrci a autoři védských posvátných knih, v té době používali výkonné prapůvodní vibrace OM k léčení svých bližních a ke znovunastolení rovnováhy v lidech a přírodě.

"Duchovní srdce spočívá v očekávání sjednocení mentálního, fyzického a pravého JÁ a v zažehnutí plamene Božské lásky přebývající uvnitř. Ó člověče, probuď svůj potenciál, staň se Jogínem, vyzařuj světlo Božské lásky, kterým skutečně jsi. Buď svobodný. Skupiny Om Chantingu se účastni na sjednocení společenství a dláždi důvěryhodnou stezku k lásce, míru, zdraví a štěstí pro budoucnost celého lidstva."
- Mahavatar Babaji


Jak OM CHANTING funguje
Kosmický prazvuk OM v nás upraví všechny vibrace, které nejsou v harmonii s vibrací Om. Uvolňují se emoce, myšlenky a negativní energie, čímž dochází k uzdravování. Vše negativní je nabízeno Bohu, přeměněno na pozitivní, a to se navrací lidem zpět. Tento proces působí na všechny úrovně lidské bytosti: fyzickou, emocionální, duševní i duchovní. Pokud skupina zpívá Om, dochází k zesilování a rozšiřování léčivé síly. Aura se přeměňuje na čisté světlo. Negativita, která zakrývá naše opravdové Já, je dočasně přemožena Boží milostí, což je velký dar. Om Chanting nejenže uzdravuje a uvádí do rovnováhy lidi uvnitř skupiny, ale rovněž v okolí skupiny, lidi a zvířata v sousedství, naplňuje Světlem domy i přírodu. Během Om Chanting se spojují jednotlivé aury účastníků do kruhu a vytváří se vyšší kolektivní vědomí. Nad zúčastněné lidi sestoupí čisté Světlo, čisté vesmírné vědomí. Někteří citliví lidé ho mohou dokonce vidět. Jeho barvy jsou vzájemně se prolínající barvy zlatá, modrá a bílá. Bílá představuje čistotu, zlatá a modrá aspekty Světla. Mezi tímto vesmírným vědomím a individuálními účastníky je formován kanál, ve kterém vstupují Om vibrace do skupiny i jejího okolí. Dochází tím k uvolňování a čistění různých energií - např. strachy, napětí, pýcha. Tímto způsobem probíhá samovolné léčení. Při tomto procesu dochází také k očišťování a rozpouštění negativní karmy. Léčivá energie může být sesílána do různých míst a různých situací. Může být směrována tak, že pomáhá těm lidem, kteří se sezení neúčastní, nebo ani nechtějí z různých důvodů účastnit. Lidem, kteří měli v minulosti velmi závažné psychické nemoci není doporučováno zúčastnit se přímo Om Chanting. Těmto lidem může být pomoženo na dálku, postačí vložit jméno či fotografii dotyčné osoby doprostřed kruhu a skrze zpívání Óm obdrží tato osoba požehnání. Vážně nemocní lidé mohou ležet uprostřed kruhu. Můžeme posílat Světlo dokonce i zemřelým lidem, kterým tímto pomůžeme na Cestě. Neboť každá bytost, každá duše pokračuje na Cestě i po smrti, po odložení fyzického těla a mysli. Nejlepších výsledků je dosahováno při pravidelných sezeních. Aby se člověk mohl zůčastnit Om Chantingu, nemusí náležet k určitému náboženství ani duchovní cestě. Nutné je pouze být schopen vydávat zvuk Om po určitou dobu v rámci speciálně uspořádané skupiny lidí.

Existuje několik formálních pravidel pro účast na Om Chanting:
Přijďte, prosím včas.
Po zahájení zpívání mantry Om už není možno se přidat.
Během zpívání Om už nesmí nikdo kruh opustit.

ESENCE POSVÁTNÉHO (MEDITACE, SATSANG, ZPĚV MANTRY)
„I když slunce vychází a září, ne všechen lotos rozkvétá na jezerech na jezerní květy, Jen ty, které jsou připraveny, tak činí. Ostatní musí počkat, až přijde jejich čas. Ale všechny jsou určeny kvést, všechny musejí naplnit své určení… není zde žádný důvod pro zoufalství.“
- Šrí Satja Saibaba


„Skutečnou hodnotu člověka lze nalézt v míře, v jaké dosáhl osvobození od svého já. Pravda je poznatelná bez zapojení racionální mysli. Ve ztišení přichází k bytosti sama. Naše vzájemné odloučení je optický klam. Člověk prožívá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od ostatního, jakýsi optický klam vědomí. Tento klam je pro nás jakýmsi vězením, které nás omezuje na naše osobní touhy a na náklonnost k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu, aby zahrnoval všechny živé tvory a celou přírodu v její kráse“
- Albert Einstein
>

Všechny lidské bytosti mají přímé spojení s tím, co je v nich božské. Jde o rozpomenutí se na jádro božského vědomí v sobě, přiblížení k sobě samé. Nejde o žádné nové učení, ale o prastaré a univerzální poznání, které je přítomno v jádru všech náboženství.

Mírem vpravdě jsme. „Mír“ je nezávislý na čemkoliv, co bytost zažívá, na jakýchkoli okolnostech, situacích, podmínkách. Mír je tu dříve než veškeré přelévání mysli a je současně i v něm. Během satsangu mohou zaznít recitace a čtení z posvátných písem Mistrů s ozřejměným původem, zpěv manter za doprovodu hudebních nástrojů apod.

Zkušenost (Být si vědom/a esence mysli) nebo (pocit „Já jsem“ Boží přítomnost v našem srdci), tedy cesta poznání (džňána) i cesta oddanosti (bhakti) v podstatě splynou a stávají se nerozlišitelnými. Veškeré vásany (závislosti), dogmata, tendence mysli, strachy, obavy dokáže rozpustit pouze bytost sama přímým prožitkem, jež odkrývá iluzi. Ten, kdo dosáhne Osvobození pomocí satsangu, přestává toužit po touze, což zničí iluzi o světě. Mysl se stane bezmyšlenková a rozpustí se v BOHU.” Pak je nalezen i zdroj domluvy na úrovni srdce, tedy stav klidu a moudrost ticha…

„VELKOLEPOST BYTÍ a skutečnost, že všechno, co potřebujeme, se nachází v Já. Všechno, co v tomto světě hledáme a co je opravdu trvalé - pravé štěstí, radost, mír, světlo, prostor - je v nás. Je to přítomné stále, my to však nevidíme, protože hledáme naplnění ve světě pomíjivosti a změny. Teprve v hodině jedenácté se obracíme ke svému Já. Takové odkládání, třebaže je běžné, rozhodně není moudré. Už po tisíce let zkoumají lidské bytosti podstatu toho, kdo jsme, a kladou si otázku, jaký je účel našeho bytí na této planetě. Mnozí lidé našli co hledali, ovšem miliardy forem, které byli kdysi nazývany lidmi", už zde nejsou. Nyní je řada na nás - nyní jsme my ta živá vlna. Vstoupili jsme do projeveného světa, abychom kráčeli po této planetě a využili svou šanci objevit to, co je v nás nesmrtelné. Všichni máme možnost najít skutečnou svobodu, nikomu není tato příležitost upřena, neboť světlo vědomí hoří v každém z nás. Neustále jsme vybuzení k tomu, abychom na svět pohlíželi z omezeného pocitu osobností – z onoho nestabilního stanoviště, na jehož nejisté půdě se vytrvale snažíme udržet rovnováhu. My se však musíme naučit dívat se ze svého zdroje Bytí. Toto Bytí je hlubší než nebe, větší než prostor - a je již tady. Dívejte se ze svého klidu, ze svého ticha, nikoli ze stavu rozptýlenosti a nepokoje. Abyste našli ticho a klid svého bytí, nemusíte se ani pohnout z místa, kde právě stojíte. Z tohoto místa můžete sledovat energetické proudy, jež spoutávají vaši pozornost a táhnou ji do sféry hluku a osobnosti, kde lidská bytost trpí jedem ega. Nespojujte se s žádným časovým režimem, s žádnou představou a okamžitě se ocitnete v říše neutrality, prostornosti a dokonalého klidu. Strom mysli se možná zuřivě třese, vy však sledujete tento pohyb z pozice nehybného ticha. Rozvíjejte tento návyk. Věnujte pozornost spíše stabilnímu pocitu Bytí než vzrušujícímu pocitu Stávaní se něčím, protože stávání se nikdy neskončí. Poznejte stabilitu Bytí, zvykněte na pocit prázdnoty. Ve skutečnosti vstoupíte do sféry nekonečné radostí, míru, lásky, důvěry a živosti a probudíte tam uznání svému Já. To je pravá sebeúcta. Neztratíte nic ze světa aktivity - vše vám půjde lépe, protože už nebudete plýtvat energií. Všechny vaše klamné představy postupně odpadnou. Je to výhra ve všech frontách. Vaše tělo náleží času, je smrtelné, avšak je v něm nesmrtelná přítomnost. Dokud toto tělo dýchá, využijte jeho fyzické existence k tomu, abyste znovu objevili své Bezčasé Bytí.“
- Mooji