ESENCE TOHO NEJPOSVÁTNĚJŠÍHO…
VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ 27.-28. ledna 2024

OSLAVA V ÁTMÁ V KORUNÁCH
ZA MEDITACÍ DO ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA
VYŠEHRADSKÝM LABYRINTEM K ZVĚDOMNĚNÍ
ZA MODLITBOU ZA ČESKÝ NÁROD NA PRAŽSKÝ HRAD DO KAPLE SV. VÁCLAVA
ZA TŘIKRÁTE ZPÍVANÝM POSVÁTNÝM ZPĚVEM ČESKÉ HYMNY VE SVATOVÍTSKÉM CHRÁMU
A POŽEHNÁNÍM PRO VŠECHNY DO BAZILIKY SV. JIŘÍ KE SV. LUDMILE

Celý náš život vždy směřuje nakonec tam, kam směřují naše skutky a naše pozornost (Jiří Vacek)


Ráda bych s Vámi sdílela možnost setkání v esenci toho nejposvátnějšího v rámci mystické Prahy.

PRVNÍ DEN (27. ledna 2024)
se setkáme v 9:00 v sále V korunách, adresa V stráni 11, Praha – Košíře, kde se ponoříme do Átmá skrze jednotící meditace, meditační techniky pro vyšší úrovně vědomí a udržováním energie v nejvyšších duchovních centrech.

„To, co hledáte, je tím místem, z něhož hledáte“ (František z Assisi)
„Je třeba sebe sama odevzdat zdroji sebe sama – zdroji všeho bytí“ (Bhagavan Ramana Maháriši)
„Átman někde v dáli nezastihnete. Vy jste stále átman. Pouze se musíte vzdát zvyku ztotožňovat se s tím, co nejste. Veškeré úsilí vede pouze k tomu“ (Bhagavan Ramana Maháriši)
„Je to „já jsem“, které zkoumá a je to „já jsem“, které odstraňuje sebe samo a stabilizuje se ve Věčnosti“ (Šri Nissargadatta Maharádž)
„Kde najdeš sebe, opusť se“ (Ježíš Nazaretský)


ZA MEDITACÍ DO ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA
Tentýž den se přemístíme do Anežského kláštera, projdeme tajemnými uličkami Haštalské čtvrti, které inspirovaly Jaroslava Foglara pro jeho Rychlé šípy.
Klášter sv. Anežky České v sobě skrývá řadu míst se středověkým geniem loci a rozhodně nezapadá do obecně vžité představy kláštera jako chladného odrazu středověku. Z jeho zdí sálá pohostinnost, bezpečí a klid, ale také odvěká moudrost a posvátnost. Strohé interiéry návštěvníka nabádají k meditaci a pokoře, jež revitalizují nepokojnou duši, a proto je i dnes stejně jako v době svého vzniku vítaným místem svátečního odpočinku.
My si prohlédneme celý areál zevnitř a ukážeme si jeho energetická místa, ale především usedneme k meditaci v klášterním kostele Nejsvětějšího Salvátora, v němž si Anežka dala zřídit soukromou ložnici a oratoř, kde mohla být nepozorována přítomna každé bohoslužbě a modlit se tam také o samotě. Právě v těchto místech budeme přítomni v meditaci.

DRUHÝ DEN (28. ledna 2024)
PUTOVÁNÍ POSVÁTNÝM VYŠEHRADSKÝM LABYRINTEM K ZVĚDOMNĚNÍ A NAVÍJENÍ VLÁKNA JEDNOTY VE VYŠEHRADSKÝCH SADECH

Druhý se vydáme do vyšehradských sadů, kde se propojíme navíjením hedvábného vlákna jednoty cca v rámci jedné hodiny a poté přejdeme k labyrintu. Budeme-li mít štěstí, do samotného středu labyrintu vejdeme údery 12:00 (za znění vyšehradské zvonkohry). Labyrint vždy sloužil, a i dnes stále slouží jako pomůcka v duchovním rozvoji poutníků, kteří k němu doputovali. Labyrinty byly až do Tridentského koncilu (1545-1563) součástí velkého počtu katolických kostelů, ale poté začaly být církví odstraňovány. Jediný původní středověký labyrint, který se zachoval do dnešních dní, je v katedrále Notre Dame v Chartres ve Francii. Zachránil jej paradoxně špatný finanční stav farnosti, která neměla peníze na novou podlahu, a proto zůstal na svém místě. Labyrint má kruhový půdorys s průměrem necelých 13 metrů a v jeho středu je rozeta. Právě kopie labyrintu v Chartres, ač mírně zmenšená, se vyskytuje na pražském Vyšehradě. Ve spirituální rovině labyrint symbolizuje duchovní cestu do našeho Středu. Cestu, která je klikatá a často se může zdát, že spíš chodíme v kruzích… cesta labyrintem je formou meditace v chůzi.
Poté navštívíme milou čajovnu, kde se ohřejeme a občerstvíme kvalitním čajem a lehkým jídlem) a následně se vydáme po nevšední, a přesto velmi nádherné cestě skrze Malou Stranu k hradnímu amfitheátru, kde si společně zazpíváme ÓM. Poté společně zamíříme na místo v českých zemích nejposvátnější - do kaple sv. Václava ve svatovítské katedrále, která je nejvýznamnějším prostorem chrámu sv. Víta a v jejíž přímém sousedství jsou uchovávány vzácné české korunovační klenoty. Budete mít možnost v této kapli osobně spočinout a pronést modlitby za český národ. Upozorňuji, že standardně mohou návštěvníci chrámu sv. Víta do kaple sv. Václava pouze nahlédnout, neboť není volně přístupná.
Zde proběhne bezplatně MODLITBA ZA ČESKÝ NÁROD NA HRADĚ V KAPLI SV. VÁCLAVA A ZPÍVÁNÍ ČESKÉ HYMNY V PROSTORU CELÉHO SVATOVÍTSKÉHO CHRÁMU. Poté následuje přesun DO BAZILIKY SV. JIŘÍHO KE KRYPTĚ SV. LUDMILY (BABIČKY SV. VÁCLAVA) ZA POSLEDNÍ MODLITBOU A POŽEHNÁNÍM VŠEM.

„Kaple byla vybudována nad Václavovým hrobem, který byl v původní románské rotundě. Ostatky svatého Václava jsou dodnes v kapli skutečně pohřbeny při jižní stěně.
Kaple sv. Václava byla také místem, kde před korunovací přicházeli panovníci vzdát hold patronu české země. Legendy vypráví, že se zde konaly noční mše vždycky v době, kdy hrozilo českému národu nebezpečí nebo v dobách velmi těžkých.
V kapli jsou i dvířka, která vedou k pokladu do Korunní komory, kde je uložen náš nejvýznamnější poklad, národní kulturní památka číslo dvě a to je soubor českých korunovačních klenotů. Je tam uložena koruna Karla IV., tzv. Svatováclavská koruna, říšské jablko a žezlo."
Kapli tak, jak ji dnes vidíme, mohl návštěvník spatřit už ve 14. století v době vlády Karla IV a její architektura vychází se symboliky, kterou jí do vínku vložil sám Karel IV. i její stavitel Petr Parléř - Kaple má symbolizovat tématiku nebeského Jeruzaléma. Tato tématika byla Karlovi velice blízká a podobnou symboliku uplatnil i na Karlštejně, v Kapli sv. kříže. Kaple je velmi bohatě zdobená. Spodní část stěn je obložena polodrahokamy a k výzdobě kaple jich bylo použito více jak 1300. Spáry mezi polodrahokamy jsou pokryty zlatým plátkem a jsou tady další zlacené detaily na výzdobě i na sakrálních předmětech, které zdobí interiér kaple."


Po modlitbách následuje cca v 18:00 závěrečné krátké sdílení a ukončení.

Celková cena 1 200,- Kč zahrnuje kompletní program a rezervaci sálu v Korunách
(převodem na účet – bližší info budou sděleny po přihlášení)

Výše uvedená cena neobsahuje: vstup do anežského kláštera – 250,- Kč, jízdné po Praze, občerstvení v čajovně.

Detailní program Vám bude poslán na základě uhrazené zálohy.

Více na www.zitvsouladu.cz

Přihlášky na info@zitvsouladu.cz nebo 774 989 666

ŽIJEME V SOULADU ŽIJEME V SOULADU ŽIJEME V SOULADU ŽIJEME V SOULADU ŽIJEME V SOULADU ŽIJEME V SOULADU